The National Student Survey 2017 will open on 9 January 2017.

Mae'r ACF 2017 bellach wedi cau.

Ynglŷn â'r ACF

Wedi'i anelu at fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf yn bennaf, mae'r arolwg yn casglu barn myfyrwyr am eu profiad wrth ddilyn eu cwrs, gan ofyn iddynt ddarparu adborth gonest ar sut brofiad oedd astudio'u cwrs yn eu sefydliad. Mae'n ffynhonnell ddylanwadol o wybodaeth gyhoeddus am addysg uwch, ac yn rhoi llais cryf ar y cyd i fyfyrwyr i helpu i lunio dyfodol eu cwrs a'u prifysgol neu goleg.

Mae'r ACF yn gofyn 27 o gwestiynau, yn ymwneud â wyth agwedd ar y profiad dysgu. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr hefyd ddarparu sylwadau cadarnhaol a negyddol am eu profiad dysgu. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn a ofynnir yn yr ACF gweler Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Mae'r ACF yn arolwg awdurdodol a gydnabyddir yn eang. Caiff y canlyniadau eu cyhoeddi i ddarpar fyfyrwyr a'u cynghorwyr drwy wefan Unistats. Mae'r ACF wedi helpu i adeiladu darlun ehangach o ansawdd addysg uwch yn y DU a'i wneud yn bosibl i fonitro tueddiadau dros amser.

Caiff yr arolwg ei gwblhau gan fyfyrwyr ym mhob Sefydliad Addysg Uwch (SAUau) yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru a chanddynt fyfyrwyr addysg uwch a gyllidir yn gyhoeddus hefyd yn gymwys i gymryd rhan.

Mae'r ACF yn cael ei gomisiynu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (CCAULl) ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Cyngor Cyllido'r Alban, Addysg Iechyd Lloegr, y Coleg Cenedlaethol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth a'r darparwyr Addysg Uwch preifat/amgen sy'n cymryd rhan.

Mae'r ACF yn cael ei gynnal yn annibynnol gan Ipsos MORI. Mae'r arolwg yn parchu preifatrwydd y rhai sy'n cymryd rhan, gan fod ymatebion unigol o'r fath yn gyfrinachol ac ni fydd enwau myfyrwyr byth yn cael eu datgelu i'w sefydliad.

Pwy sy'n elwa ar yr ACF?

Myfyrwyr presennol

Mae adborth o'r ACF yn darparu darlun clir i sefydliadau o sut oedd y profiad dysgu i fyfyrwyr sy'n gorffen eu cwrs yn y flwyddyn honno. Mae sefydliadau ac Undebau Myfyrwyr (Cymdeithas neu Urdd) yn dadansoddi'r data dienw'r ACF yn fewnol i nodi cryfderau a gwendidau. Gellir defnyddio'r wybodaeth hon i wneud newidiadau at ddibenion gwella profiad y myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr. Yn fwy eang, mae'r ACF yn darparu gwybodaeth fel rhan o'r system sicrwydd ansawdd addysg uwch.

Darpar fyfyrwyr

Mae canlyniadau'r ACF ar gael yn gyhoeddus er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â beth i'w astudio ac ymhle. Caiff data o'r ACF ei gyhoeddi'n flynyddol ar wefan Unistats. Mae'r safle swyddogol yn galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu gwybodaeth ar draws cyrsiau addysg uwch.

I gael mwy o wybodaeth ac am gymorth gydag ymholiadau penodol, gweler ein:

Cwestiynau ac Atebion ar gyfer Myfyrwyr
Cwestiynau ac Atebion ar gyfer Sefydliadau ac Undebau Myfyrwyr
infographic infographic