The National Student Survey 2017 will open on 9 January 2017.

Mae'r ACF 2017 bellach wedi cau.

C&A: Sefydliadau

Beth yw'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)?

Mae'r ACF yn gyfrifiad blynyddol proffil uchel o bron hanner miliwn o fyfyrwyr ledled y DU. Wedi ei gynnal yn flynyddol ers 2005, mae'n arolwg sefydledig ac yn cynhyrchu data defnyddiol i helpu sefydliadau ac undebau myfyrwyr i nodi meysydd llwyddiannus a meysydd sydd angen eu gwella. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr sy'n penderfynu beth i'w astudio ac ymhle. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Yn ogystal, mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Mae'r arolwg wedi'i anelu'n bennaf at fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf, a'r nod yw casglu adborth o'r holl fyfyrwyr cymwys ar ddiwedd eu hastudiaethau. Gofynnir i fyfyrwyr ymateb i 27 o gwestiynau sengl sy'n ymwneud ag amryw agweddau ar eu cwrs. Rhoddir cyfle i fyfyrwyr hefyd ddarparu sylwadau cadarnhaol a negyddol penagored am eu profiad dysgu cyfan fel myfyriwr yn eu prifysgol neu goleg.

Pam bod yr ACF yn cael ei gynnal?

Cynhelir yr ACF am dri phrif reswm:

 1. I lywio dewisiadau myfyrwyr - mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr presennol ddweud wrth fyfyrwyr y dyfodol beth maen nhw'n meddwl am ansawdd eu cwrs
 2. I roi gwybodaeth i wella profiad dysgu myfyrwyr - mae sefydliadau yn defnyddio'r canlyniadau i helpu i ddatblygu eu cyrsiau a'u cyfleusterau ar gyfer myfyrwyr y dyfodol
 3. I roi sicrwydd cyhoeddus - mae'r arolwg hefyd yn fecanwaith i ddarparu gwybodaeth i'r cyhoedd am ansawdd addysg uwch yn y DU.

Pwy sy'n elwa ar yr ACF?

Mae sefydliadau ac undebau myfyrwyr yn defnyddio'r data dienw'n fewnol i nodi cryfderau a gwendidau ac i helpu i sicrhau newid a gwelliannau er mwyn gwella profiad myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr presennol yn ogystal â darpar fyfyrwyr. Mae adborth myfyrwyr yn darparu darlun clir i sefydliadau o sut roedd y profiad dysgu ar gyfer myfyrwyr sy'n gorffen eu cwrs yn y flwyddyn honno. Yn fwy eang, mae'r ACF yn llywio'r System Sicrwydd Ansawdd Addysg Uwch.

Mae canlyniadau'r ACF ar gael yn gyhoeddus er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn ag addysg uwch. Mae data o'r ACF ar gael i'r cyhoedd drwy Unistats. Mae'r safle swyddogol yn galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu data a gwybodaeth ar draws cyrsiau er mwyn eu helpu i wneud penderfyniadau am beth i'w astudio ac ymhle.

Beth sy'n cael ei ofyn yn yr arolwg?

Cwestiynau craidd

Mae'r arolwg yn gofyn yn bennaf i israddedigion ddarparu adborth ar eu cyrsiau mewn fformat a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae 27 o gwestiynau craidd, sy'n ymwneud â'r agweddau canlynol ar brofiad dysgu myfyrwyr:

 • Yr Addysgu ar fy Nghwrs
 • Cyfleoedd dysgu
 • Asesu ac Adborth
 • Cymorth Academaidd
 • Trefniadau a Rheoli
 • Adnoddau Dysgu
 • Y gymuned ddysgu
 • Llais y myfyriwr
 • Boddhad Cyffredinol


Sylwadau agored

Rhoddir cyfle i fyfyrwyr hefyd ddarparu sylwadau cadarnhaol a negyddol am eu profiad dysgu cyfan fel myfyriwr yn eu prifysgol neu goleg. Os cyflwynir sylwadau, mae'n bosibl y caiff y rhain eu pasio ymlaen, yn ddienw, i'r sefydliad er mwyn eu helpu i nodi sut i wneud gwelliannau. Gall rhain hefyd gael eu defnyddio gan CCAULl neu ymchwilwyr a chanddynt drwydded/cytundeb dan gontract â CCAULl i gynnal ymchwil. Ni fydd manylion unrhyw fyfyriwr yn cael eu datgelu mewn unrhyw ddeunydd a gyhoeddir. Noder bod y cwestiynau penagored yn ddewisol ac mae uchafswm geiriau o 4,000 o nodau.

Er mwyn cadw eu hunain ac eraill yn ddienw, gofynnir i fyfyrwyr beidio â gwneud sylwadau:

 • a fyddai'n galluogi eraill i'w hadnabod fel unigolion;
 • sy'n enwi unigolion; neu
 • sy'n cyfeirio at bethau a fyddai'n galluogi eraill i adnabod unigolyn e.e. arweinydd cwrs neu bennaeth adran.

Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr


Cwestiynau Dewisol Ychwanegol

Mae rhai sefydliadau wedi dewis gofyn cwestiynau ychwanegol i'w myfyrwyr. Dim ond ar ôl iddynt gwblhau'r prif holiadur ar-lein y gofynnir y cwestiynau ychwanegol hyn i fyfyrwyr. Nid yw cwblhau'r cwestiynau ychwanegol hyn yn orfodol, ac os yw myfyriwr yn dewis peidio â gwneud, bydd eu hatebion i brif gwestiynau'r ACF yn dal i gael eu hystyried. Caiff yr atebion i'r cwestiynau hyn eu darparu i sefydliad ac undeb myfyrwyr y myfyriwr yn unig, ac ni fyddant ar gael yn gyhoeddus.

Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio

Mae hefyd yn bosibl y gofynnir i fyfyrwyr a hoffent gymryd rhan yn yr Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio. Sylwer bod yr arolwg hwn yn wahanol i'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Nid yw cwblhau'r arolwg byr hwn yn orfodol a gall myfyrwyr wrthod y gwahoddiad i'w gwblhau. Caiff eu hatebion i'r ACF eu cyflwyno o hyd p'un a ydynt yn cwblhau'r Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio ai peidio.

A yw pob myfyriwr yn ateb yr un cwestiynau?

Mae'r ACF yn cynnwys 27 o gwestiynau amlddewis a dau gwestiwn ymateb rhydd (gallwch weld Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yma). Gofynnir y cwestiynau hyn i'r holl fyfyrwyr. Os yw myfyrwyr yn astudio cwrs a gyllidir gan y GIG, gofynnir cwestiynau iddynt am eu lleoliadau hefyd. Efallai bydd prifysgol neu goleg myfyriwr yn dewis gofyn ychydig o gwestiynau ychwanegol hefyd, a allai fod yn benodol i'w sefydliad.

Pwy sy'n gymwys i gwblhau'r ACF?

Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Yn ogystal, mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Gofynnir i'r holl fyfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau sy'n arwain at gredydau israddedig (megis Graddau Baglor, Graddau Sylfaen, Tystysgrifau a Diplomâu Addysg Uwch) wneud yr arolwg yn eu blwyddyn olaf.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr sy'n dilyn rhaglenni rhan amser hyblyg (na ellir rhagweld pryd y byddant ar eu blwyddyn olaf) yn cymryd rhan yn ystod eu pedwaredd flwyddyn. Noder y bydd myfyrwyr sydd wedi rhoi'r gorau i'w hastudiaethau yn ystod eu blwyddyn olaf yn cael eu cynnwys yn yr arolwg gan fod eu hadborth yr un mor werthfawr. Bydd myfyrwyr sy'n ail-wneud eu blwyddyn olaf ond un yn cymryd rhan (yn y flwyddyn yr oedd disgwyl iddynt raddio ynddi'n wreiddiol, yn hytrach nag yn eu blwyddyn olaf). Bydd myfyrwyr sydd wedi newid trefniadau eu cwrs, ond yr oedd disgwyl iddynt raddio yn 2016 yn wreiddiol, yn gymwys yn y flwyddyn gyfredol yn unig, yn hytrach na'u blwyddyn olaf. Ni fydd myfyrwyr a gymerodd ran eisoes yn 2016 yn cymryd rhan yn 2017.

Am fwy o feini prawf cymhwysedd, cliciwch yma.

Sut gall myfyrwyr gymryd rhan yn yr ACF?

Bydd Ipsos MORI yn cysylltu â phob myfyriwr cymwys drwy e-bost, dros y ffôn neu drwy'r post.

Gofynnir iddynt am wybodaeth bersonol er mwyn gwirio eu bod yn gymwys i gymryd rhan. Os nad yw eu gwybodaeth bersonol yn gywir, efallai byddwn yn ail-gysylltu â nhw i ddilysu eu hymateb. Unwaith y byddant wedi cwblhau'r arolwg ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â nhw eto nac yn anfon rhagor o nodiadau atgoffa atynt.

Mae'r arolwg ar-lein wedi'i gysylltu â chronfa ddata fyw o fyfyrwyr cymwys. Caiff ein cronfa ddata ei diweddaru'n gyson. Os yw myfyrwyr yn parhau i dderbyn nodyn atgoffa ar ôl iddynt gwblhau'r arolwg, gall hyn fod oherwydd nad oedd y manylion a ddarparwyd ganddynt yn cyfateb â'r rhai a ddarparwyd gan eu sefydliad, neu oherwydd bod rhywfaint o orgyffwrdd rhwng cyflwyno eu hymateb a phan wnaethom gysylltu â nhw eto. Byddwn yn ceisio cysylltu â myfyrwyr drwy e-bost, yna, os nad ydym yn derbyn ymateb, drwy'r post neu dros y ffôn.

A fydd ymatebion myfyrwyr yn gyfrinachol?

Bydd ymatebion i'r arolwg yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol, ac mae'r holl ymatebion yn ddienw erbyn iddynt fod ar gael i'r sefydliad er mwyn sicrhau na fydd unigolion yn cael eu hadnabod.

Ipsos MORI yw un o'r cwmnïau ymchwil mwyaf a mwyaf adnabyddus yn y DU ac yn rhan allweddol o Ipsos, cwmni ymchwil blaenllaw ledled y byd. Cael mwy o wybodaeth am ein gwaith.

Pwy sy'n cynnal yr ACF?

Mae'r ACF yn cael ei gynnal gan Ipsos MORI ac yn cael ei gomisiynu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (CCAULl) ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Addysg Iechyd Lloegr, y Coleg Cenedlaethol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth, darparwyr Addysg Uwch preifat/amgen sy'n cymryd rhan a Sefydliadau Addysg Uwch yn yr Alban.

Sut gall staff gyfrannu at yr ACF, a pham ei bod yn bwysig iddynt helpu?

Gwnaeth tua 40% o ymatebwyr ar-lein (ymhlith y rhai a ymatebodd i gwestiwn marchnata dewisol ar ddiwedd arolwg ar-lein yr ACF) nodi y dywedwyd wrthynt am yr arolwg gan ddarlithydd/aelod o staff.

Yn aml, staff academaidd sydd yn y sefyllfa orau i sôn am fuddiannau a phwysigrwydd yr arolwg. Gallant gyfathrebu'n uniongyrchol â myfyrwyr ynglŷn â sut bydd darpar fyfyrwyr yn defnyddio'r canlyniadau a sut defnyddiwyd neu sut byddant yn cael eu defnyddio i wella profiad dysgu'r myfyrwyr yn y sefydliad yn gyffredinol. Mae'n hollbwysig fod staff academaidd yn pwysleisio gwrthrychedd wrth drafod yr ACF oherwydd y ffordd y bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio gan ddarpar fyfyrwyr, sefydliadau, undebau myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill.

Pam yw cyrraedd trothwyon adrodd yn bwysig?

Er mwyn i ganlyniadau fod ar gael yn gyhoeddus, rhaid cyrraedd trothwy cyhoeddi o 10 o ymatebwyr a chyfradd ymateb o 50%. Mae data'r ACF yn dal i fod yn offeryn pwysig o ran helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau am beth i'w astudio ac ymhle yn y dyfodol. Po fwyaf yw'r gyfradd ymateb, mwyaf yw'r tebygolrwydd y bydd data ar lefel cyrsiau ar gael yn gyhoeddus.

Beth ddylwn i ei wneud os oes myfyriwr cymwys nad yw'n gallu cwblhau'r arolwg?

Anfonwch e-bost yn cynnwys enw'r myfyriwr a rhif y myfyriwr i linell gymorth benodedig yr ACF a gallwn wirio p'un a yw'r myfyriwr yn ein cronfa ddata o fyfyrwyr cymwys neu beidio. Gall myfyrwyr gysylltu â ni'n uniongyrchol drwy thestudentsurvey@ipsos.com.

Beth yw dylanwad priodol?

Mae'n briodol atgoffa myfyrwyr y dylent gwblhau'r ACF ac y dylent ystyried eu hymatebion yn ofalus. Fodd bynnag, mae annog myfyrwyr i gynnwys unrhyw beth ond am eu canfyddiadau gwirioneddol o'u profiad yn eu hymatebion (megis gwneud cysylltiadau rhwng yr ACF a thablau cynghrair neu werth canfyddedig graddau myfyrwyr) yn annerbyniol.

Mae'n hollbwysig y caiff yr arolwg ei hyrwyddo mewn ffordd ddiduedd a:

 • Bod myfyrwyr yn cael eu targedu mewn ffordd gyfartal er mwyn i bob myfyriwr gael cyfle i fynegi ei farn ar brofiad y myfyriwr
 • Bod myfyrwyr yn teimlo'n rhydd i roi adborth gonest ar eu profiadau heb i'w sefydliadau ddylanwadu ar eu hymatebion
 • Ni ddylai'r myfyrwyr orfod cwblhau'r arolwg tra bod aelod o staff yn eu gwylio'n ymateb, neu deimlo bod eu hymatebion yn cael eu monitro
 • Ni ddylid annog myfyrwyr i gynnwys unrhyw beth ond am eu canfyddiadau gwirioneddol o'u profiad yn eu hymatebion

Bydd arianwyr yr arolwg yn ystyried unrhyw honiadau o ymgais amhriodol i ddylanwadu ar ganlyniadau'r ACF yn fater difrifol iawn. Mae hyn er mwyn sicrhau y caiff uniondeb y rhan hanfodol hon o'r System Sicrwydd Ansawdd ei gynnal.

Mae dogfen sy'n amlinellu proses HEFCE (ar ran y partneriaid cyllido) ar gyfer trin pryderon cysylltiedig ag ymdrechion sefydliadau i ddylanwadu'n amhriodol ar ganlyniadau ar gael yma.

Os oes unrhyw agwedd ar y canllawiau hyn nad ydych yn siŵr ohono, cysylltwch â'r unigolyn sy'n gyfrifol am yr ACF yn eich sefydliad chi, neu gallwch ein e-bostio'n uniongyrchol drwy'r llinell gymorth ACF a byddem yn hapus i roi mwy o gyngor neu eglurhad.

Ni ddylid defnyddio holiadur yr ACF a weinyddir gan Ipsos MORI ymhlith y grŵp cymwys i'r ACF oddi mewn i'r un flwyddyn academaidd pryd gallant ddisgwyl cael gwahoddiad i gymryd rhan yn yr arolwg gan Ipsos MORI.

Sut gallaf roi hwb i'r gyfradd ymateb ar gyfer fy mhwnc/cwrs?

Mae sawl ffordd o roi hwb i'r ACF o fewn eich pwnc/cwrs, gan gynnwys:

 • Atgoffa myfyrwyr blwyddyn olaf yn ystod darlithoedd
 • Trefnu sesiynau cyfrifiadur penodedig
 • Ychwanegu erthyglau nodwedd am yr ACF i wefannau Mewnrwyd/Moodle
 • Trafod yr ACF drwy wefannau cyfryngau cymdeithasol pynciau/cyrsiau
 • Trafod sut i hyrwyddo'r ACF gydag adrannau eraill sy'n llwyddo cael cyfraddau ymateb uwch

Pam ddylwn i gynnal sesiynau penodedig ar gyfer cwblhau'r ACF?

Gellir cynnal sesiynau penodedig ar unrhyw adeg yn ystod gwaith maes yr arolwg. Gall myfyrwyr fynd i www.thestudentsurvey.com a dewis yr opsiwn 'Mewn i'r Arolwg'. Er mwyn defnyddio dolenni cyswllt personol a anfonir i gyfrifon e-bost sefydliadol, gallwch hefyd drefnu sesiynau sy'n cyd-fynd â dyddiad anfon yr e-byst.

 • Wythnos 1 yr arolwg: trefnu sesiynau penodedig ar ddydd Mawrth neu ddydd Mercher
 • Wythnos 2 yr arolwg: trefnu sesiynau penodedig ar ddydd Iau neu ddydd Gwener

A oes modd inni anfon negeseuon e-bost atgoffa i fyfyrwyr?

Gall anfon negeseuon e-bost wedi'u targedu sy'n gwahodd myfyrwyr i gwblhau'r arolwg yn www.thestudentsurvey.com fod yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, rydym yn argymell na ddylid anfon gormod o e-byst atgoffa oherwydd gall hyn gael effaith negyddol. Sicrhewch eich bod yn cydlynu'r negeseuon e-bost hyn gydag Ipsos MORI er mwyn sicrhau nad ydynt yn gorgyffwrdd gyda'n gweithgareddau. Dylai aelod o'r uwch staff gytuno ar gynnwys yr e-bost.

Cysylltwch â'r prif gyswllt ACF yn eich sefydliad er mwyn sicrhau y caiff negeseuon e-bost eu hanfon at fyfyrwyr cymwys yn unig.

Pryd gallwn ni arddangos deunydd marchnata?

Argymhellir arddangos deunyddiau hyrwyddo o amgylch eich sefydliad cyn lansio'r arolwg. Bydd hyn yn sicrhau bod y myfyrwyr yn ei weld ac y bydd yn ffres yn eu cof cyn iddynt dderbyn y gwahoddiad i gymryd rhan ar e-bost. Bydd gwefan yr arolwg yn fyw tan 30 Ebrill 2017. Cofiwch barhau i arddangos y deunyddiau tan y dyddiad yma. Mae dyddiad dechrau'r arolwg sydd wedi'i ddewis gan y sefydliad i'w weld ar Allrwyd yr ACF yn y ffurflen 'Fy Opsiynau Arolwg'.

Sut bydd data'r ACF yn cael eu defnyddio yn y TEF Blwyddyn Dau?

I gael mwy o wybodaeth am sut bydd data'r ACF yn cael eu defnyddio yn TEF blwyddyn dau, neu cliciwch yma.

infographic infographic