The National Student Survey 2017 will open on 9 January 2017.

Mae'r ACF 2017 bellach wedi cau.

Datganiad Preifatrwydd

Pwy sy’n cynnal yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr a pham?

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn cael ei gynnal gan Ipsos MORI, asiantaeth ymchwil annibynnol, ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE). Mae HEFCE yn gorff llywodraeth anadrannol sy'n ymarfer swyddogaethau statudol penodol o dan Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (Deddf ABU 1992). Mae'r ACF yn rhan o ofyniad cyfreithiol HEFCE o dan y Ddeddf hon, i sicrhau ansawdd addysg uwch y prifysgolion a'r colegau mae'n eu cyllido.

Hefyd mae HEFCE wedi comisiynu'r arolwg ar ran Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), yr Adran ar gyfer yr Economi yng Ngogledd Iwerddon (DfENI), Health Education England, y Coleg Cenedlaethol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth, darparwyr addysg uwch preifat sy'n cymryd rhan a Sefydliadau Addysg Uwch yr Alban. Mae'r cyrff hyn yn gyfrifol am gyllido'r arolwg. Hefyd bydd y cyrff hyn yn defnyddio canlyniadau'r arolwg wrth iddynt ymarfer eu swyddogaethau statudol ac efallai y bydd HEFCE yn rhannu'r wybodaeth am fyfyrwyr, neu rannau ohoni, gyda hwy.

Mae gan HEFCE, CCAUC, DfENI ac SFC rôl statudol i'w chwarae mewn sicrhau bod ansawdd yr addysgu mewn addysg uwch yn cael ei asesu a chred HEFCE a'i bartneriaid y dylai safbwyntiau myfyrwyr fod yn rhan bwysig o'r asesiad. Hefyd, mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (NUS) yn bartner yn yr arolwg.

Beth yw pwrpas yr ACF?

Mae'r cyrff cyllido addysg uwch, undebau myfyrwyr a'r llywodraeth wedi cytuno y dylid cynnal arolwg cenedlaethol yn rheolaidd o fyfyrwyr er mwyn canfod eu safbwyntiau am ansawdd yr addysgu, yr asesu a'r gefnogaeth a brofir. Mae'r ACF yn arolwg blynyddol sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ddarparu adborth ar eu profiad dysgu fel myfyrwyr.

Hefyd mae'r ACF yn ceisio cynorthwyo cenedlaethau'r dyfodol o fyfyrwyr addysg uwch yn eu dewisiadau o ran beth a ble i astudio, drwy ganiatáu iddynt weld adborth dienw ar bynciau a sefydliadau. Mae'n arolygu myfyrwyr mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban a myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau addysg uwch mewn colegau addysg bellach a gyllidir yn uniongyrchol yng Nghymru a Lloegr. Mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd bob blwyddyn drwy gyfrwng gwefan Unistats.

Sut cafodd Ipsos MORI fy manylion cyswllt?

Bydd HEFCE, o dro i dro, yn cynnwys asiantau neu gyrff anstatudol eraill i gyflawni swyddogaethau ar ei ran. Mae HEFCE wedi penodi Ipsos MORI i gwblhau'r arolwg hwn (ACF). Mae HEFCE wedi gofyn am i fanylion cyswllt myfyrwyr o sefydliadau addysg uwch a cholegau addysg bellach gael eu trosglwyddo i Ipsos MORI er mwyn gallu cynnal yr arolwg hwn. Bydd HEFCE, yr awdurdod statudol, yn cadw'r rheolaeth ar unrhyw ddata personol a drosglwyddir o dan gontract gydag Ipsos MORI.

At bwrpas yr ACF, mae Ipsos MORI yn gweithredu fel asiant yr arolwg ar ran HEFCE. Mae gan HEFCE gytundeb diogelu data yn ei le gydag Ipsos MORI, sy'n darparu'r diogelwch angenrheidiol o dan y gyfraith i ddiogelu gwybodaeth y myfyrwyr. Er enghraifft, mae wedi'i wahardd o dan gontract gyda HEFCE rhag defnyddio data'r ACF sydd ganddo ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

Defnyddir eich data personol at bwrpas yr ACF yn unig. Pan mae'r arolwg wedi cael ei gwblhau, bydd holl fanylion cyswllt y myfyrwyr yn cael eu dinistrio a bydd Ipsos MORI yn dileu holl ddata eraill y myfyrwyr o'i systemau cyfrifiadurol ac yn eu trosglwyddo i HEFCE. Bydd HEFCE yn cadw'r data hyn at y pwrpas a nodir uchod.

Oes raid i mi gymryd rhan yn yr arolwg hwn?

Mae cymryd rhan yn yr ymchwil hwn yn wirfoddol. Nid oes raid i chi gymryd rhan. Hefyd cewch ofyn i Ipsos MORI dynnu eich manylion oddi ar y rhestr gyswllt sy'n cael ei defnyddio ar gyfer yr arolwg, ond bydd Ipsos MORI yn gofyn i chi gadarnhau eich dyddiad geni er mwyn sicrhau bod y manylion cyswllt yn cael eu dileu o'r bas data. Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn dilysu pwy ydynt fel bod yr ACF yn darparu data cadarn er mwyn i ddarpar fyfyrwyr a'u cynghorwyr wneud dewisiadau doeth.

Os bydd myfyriwr yn optio allan ar unrhyw adeg, bydd yr holl wybodaeth bersonol (manylion cyswllt, dyddiad geni ac ati) yn cael ei dileu'n ddiogel ac yn barhaol oddi ar y rhestr gyswllt a ddefnyddir ar gyfer yr arolwg hwn ac ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu ag ef eto. . I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut bydd y wybodaeth y byddaf yn ei rhoi yn cael ei defnyddio?

Bydd eich ymatebion i'r ACF yn cael eu defnyddio at bwrpas ymchwil yn unig, sy'n cynnwys darparu gwybodaeth i ganiatáu i gyrff cyllido AU y DU gyflawni eu swyddogaethau statudol. Bydd canlyniadau'r ymchwil hwn yn ddienw, gwybodaeth ystadegol yn unig. Gallwn eich sicrhau NA FYDD posib eich adnabod mewn unrhyw ganlyniadau a gyhoeddir.

Bydd eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn, a hefyd eich ymatebion unigol i'r cwestiynau, yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol gan Ipsos MORI. Hefyd gallwn eich sicrhau NA FYDD unrhyw wybodaeth a roddir gennych chi yn ystod yr ymchwil hwn yn cael ei defnyddio i farchnata, ac ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr ACF, cofiwch gysylltu â'r tîm ymchwil ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut defnyddir canlyniadau’r arolwg?

Bydd HEFCE a'r cyrff uchod yn defnyddio canlyniadau'r arolwg at y pwrpasau canlynol:

 • Cyhoeddi canlyniadau cyfun a dienw'r arolwg fel a ganlyn:
 • Cyhoeddir 'mewn cyd-destun' ar wefannau prifysgolion a cholegau drwy gyfrwng 'teclyn'. Adnodd gwe bychan yw hwn sy'n dangos gwybodaeth o wefan Unistats ar gyfer y cwrs y mae'r defnyddiwr yn edrych arno.
 • oCyhoeddir ar wefan Unistats i alluogi i ddefnyddwyr chwilio am wybodaeth am gyrsiau a'i chymharu.
 • Rhagwelir y bydd data ar gael hefyd drwy gyfrwng adnodd chwilio am gyrsiau UCAS (Course Finder), a fydd yn cynnwys data'r CWA fel bod defnyddwyr yn gallu gweld y data ar yr un pryd ag edrych ar y cyrsiau y mae ganddynt ddiddordeb mewn gwneud cais amdanynt.
 • Er mwyn dadansoddi. Gall hyn arwain at y cyrff cyllido yn y DU yn cynnal ymchwil neu'n rhyddhau data, gan gynnwys unrhyw sylwadau agored y byddwch chi'n eu gwneud, i ddefnyddwyr cymeradwy HEFCE (ar ran y cynghorau cyllido eraill), fel ymchwilwyr academaidd a sefydliadau'r sector at bwrpas cynnal dadansoddiad neu ymchwil gyda'r nod o wella ansawdd Addysg Uwch. Bydd HEFCE yn cadw rheolaeth ar y data o dan gontract gyda defnyddwyr o'r fath neu os yw'r defnyddiwr hwnnw'n is-gontractio, bydd angen iddo yntau fod â'r un mesurau rheoli. Dim ond data dienw a chyfun a gyflwynir mewn adroddiadau.
 • I ddarparu adborth cryno i sefydliadau unigol ac undebau myfyrwyr. Darperir y data hyn i sefydliadau ac undebau myfyrwyr i'w helpu i ddeall sut gallant wneud gwelliannau. Bydd yr adborth cryno hwn yn gyfun ac yn ddienw, gan sicrhau nad oes posib adnabod unrhyw fyfyriwr unigol. Gall y canlyniadau hyn gynnwys testun unrhyw sylwadau y mae'r myfyrwyr yn eu rhoi ar ddiwedd yr holiadur. Ni fydd posib priodoli'r testun hwn i unigolion a chynghorir myfyrwyr i osgoi gwneud sylwadau a allai alluogi eu hadnabod, a pheidio ag enwi unigolion na gwneud cyfeiriadau a allai arwain at adnabod unigolion. Er bod enwau wedi'u dileu o adborth yr ACF, gall fod yn bosib i'r rhai sy'n gweithio mewn SAU eu hadnabod eu hunain a chydweithwyr. Felly, gall gwybodaeth o'r fath fod yn ddata personol a rhaid i SAU gofio hyn wrth brosesu'r data.

Cwestiynau ychwanegol a chwestiynau sy'n benodol i sefydliad

Yn 2017 bydd rhai sefydliadau yn gofyn cwestiynau ychwanegol i'w myfyrwyr sy'n benodol i'w sefydliad. Gwneir hyn drwy'r holiadur ar-lein yn unig. Bydd hyn yn darparu adborth cyfrinachol ychwanegol i sefydliadau. Bydd CCAULl a'r cyrff uchod yn defnyddio'r wybodaeth at y dibenion canlynol:

 • Darparu adborth cryno i sefydliadau ac undebau myfyrwyr unigol. Bydd y data hwn yn cael ei ddarparu i sefydliadau ac undebau myfyrwyr i'w helpu i nodi sut y gallant wneud gwelliannau.
 • I'w dadansoddi'n ystadegol. Gall hyn olygu rhyddhau data i ddefnyddwyr cymeradwy eraill, a allai gynnwys ymchwilwyr academaidd. Bydd CCAULl yn cadw rheolaeth dros y data o dan gontract gyda defnyddwyr o'r fath, neu os yw'r defnyddiwr yn is-gontractio, byddwn yn sicrhau y byddant yn defnyddio'r un rheolaethau. Bydd adroddiadau yn cyflwyno data dienw a chyfanredol yn unig.
 • Ni chaiff y data hwn ei gyhoeddi ar wefan Unistats.
 • Gall sefydliadau ddefnyddio canlyniadau eu cwestiynau graddfa dewisol eu hunain yn gyhoeddus os byddant yn dymuno (bydd y rhain yn cynnwys cwestiynau sy'n benodol i'r sefydliad a chwestiynau dewisol) mewn defnyddiau marchnata. Fodd bynnag, rhaid gweithredu'r egwyddorion canlynol:
  1. Os bydd y canlyniadau'n cael eu defnyddio yn y ffordd hon, rhaid glynu at y trothwyon cyhoeddi o gael cyfradd ymateb o 50% a 10 o ymatebwyr;
  2. Ni ddylid defnyddio sylwadau testun rhydd mewn deunydd cyhoeddus er mwyn cadw myfyrwyr yn ddienw;
  3. Ni ddylai sefydliadau gyhoeddi'r canlyniadau hyn fel canlyniadau'r ACF.

Ydw i’n cael rhoi adborth ar yr ACF?

Ydych. Mae Ipsos MORI, HEFCE a'r cyrff uchod wedi ymrwymo i wella'r ACF yn barhaus. Os oes gennych chi gwestiwn, sylw a/neu gŵyn am yr ymchwil hwn, cofiwch gysylltu ag Ipsos MORI ar e-bost thestudentsurvey@ipsos.com.

Neu drwy lythyr i: National Student Survey, Ipsos MORI, Kings House, Kymberley Road, Harrow, HA1 1PT

Sut gallaf ymarfer fy hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998?

O dan Ddeddf Diogelu Data 1998 mae gennych hawl i wneud cais am gopi o'r data sy'n cael eu cadw amdanoch gan HEFCE, am ffi fechan. Os oes gennych unrhyw bryderon am y defnydd o ddata at y pwrpas hwn, neu os hoffech gopi o'r data a gyflenwyd yn uniongyrchol i ni, cysylltwch â HEFCE ar e-bost foi@hefce.ac.uk neu cliciwch yma neu drwy ysgrifennu at y Data Protection Officer, Nicholson House, Lime Kiln Close, Stoke Gifford, BRISTOL, BS34 8SR.


Sut mae cael rhagor o fanylion am y datganiad preifatrwydd yma neu gydymffurfiaeth Ipsos MORI â’r datganiad?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am y datganiad preifatrwydd hwn, am gydymffurfiaeth Ipsos MORI â deddfau diogelu data neu'r wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch chi ar gyfer yr ymchwil hwn, cysylltwch ag Adran Gydymffurfio Ipsos MORI. Mae posib cysylltu â nhw ar e-bost: compliance@ipsos.com gyda 16-027779-01 NSS 2017 fel y pwnc.

Neu drwy lythyr a anfonir i: Cyf: 16-027779-01 NSS 2017, Compliance Department, Ipsos MORI UK Ltd, 3 Thomas More Square, London, E1W 1YW


Sut mae Ipsos MORI yn sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n ddiogel?

Rydym yn ddifrifol iawn am ein cyfrifoldebau i gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel. O'r herwydd, rydym yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod eich gwybodaeth yn cael ei diogelu rhag cael ei cholli, ei lladrata neu ei chamddefnyddio. Mae'r camau gofalus hyn yn cynnwys diogelwch ffisegol priodol ein swyddfeydd, rheoli mynediad i systemau cyfrifiadurol, a defnyddio cysylltiadau rhyngrwyd diogel, wedi'u hamgryptio, wrth gasglu gwybodaeth bersonol.

Fel rhan o'n hymrwymiad i ddiogelwch eich gwybodaeth, mae Ipsos MORI yn cael archwiliadau mewnol ac allanol rheolaidd ar ddiogelwch ei wybodaeth ac mae wedi cofrestru gyda'r Safon Ryngwladol ar gyfer Diogelwch Gwybodaeth, ISO 27001.


infographic infographic