The National Student Survey 2017 will open on 9 January 2017.

Mae'r ACF 2017 bellach wedi cau.

C&A: myfyrwyr

Beth yw'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)?

Mae'r ACF yn gyfrifiad blynyddol proffil uchel o bron hanner miliwn o fyfyrwyr ledled y DU. Wedi ei gynnal bob blwyddyn ers 2005, mae'n arolwg sefydledig ac yn cynhyrchu data dylanwadol, gan roi llais pwerus i fyfyrwyr i helpu i lywio dyfodol eu cwrs yn eu prifysgol neu goleg. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr Addysg Uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Mae'r arolwg wedi'i anelu at israddedigion yn eu blwyddyn olaf, a'r nod yw casglu adborth o'r holl fyfyrwyr ar ddiwedd eu hastudiaethau. Gofynnir i fyfyrwyr ymateb i 27 o gwestiynau sy'n ymwneud ag amryw agweddau ar eu cwrs. Rhoddir cyfle iddynt hefyd ddarparu sylwadau cadarnhaol a negyddol penagored am eu profiad dysgu cyfan fel myfyriwr yn eu prifysgol neu goleg.

Pam mae’r ACF yn cael ei gynnal?

Cynhelir yr ACF am dri phrif reswm:

 1. I lywio penderfyniadau myfyrwyr: mae'n galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu cyrsiau mewn gwahanol sefydliadau wrth benderfynu am beth i'w astudio ac ymhle.
 2. I ddarparu gwybodaeth er mwyn gwella profiad dysgu myfyrwyr - mae prifysgolion a cholegau yn defnyddio'r canlyniadau i helpu i ddatblygu eu cyrsiau a'u cyfleusterau ar gyfer myfyrwyr yn y dyfodol.
 3. I gynorthwyo sicrwydd ansawdd ac atebolrwydd - mae'r arolwg yn darparu gwybodaeth fel rhan o system sicrhau ansawdd ac mae'n cyfrannu at atebolrwydd cyhoeddus addysg uwch.

Pwy sy’n elwa o’r ACF?

Mae eich adborth yn darparu darlun clir i'ch sefydliad o sut roedd y profiad dysgu ar gyfer myfyrwyr sy'n gorffen eu cwrs yn 2017. Mae sefydliadau ac Undebau Myfyrwyr (Cymdeithas neu Urdd) yn defnyddio'r data dienw'n fewnol i nodi cryfderau a gwendidau ac i helpu i sicrhau newid a gwelliannau er mwyn gwella profiad myfyrwyr. Yn fwy eang mae canlyniadau'r arolwg yn arwain y system sicrwydd ansawdd addysg uwch er mwyn cynhyrchu gwybodaeth am ansawdd addysgu.

Mae canlyniadau'r ACF ar gael yn gyhoeddus er mwyn helpu darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â beth i'w astudio ac ymhle. Mae data o'r ACF ar gael i'r cyhoedd drwy Unistats. Mae'r safle swyddogol hwn yn galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu gwybodaeth ar draws cyrsiau addysg uwch.

Mae CCAULl yn cyhoeddi canlyniadau cyffredinol ar eu gwefan ac mae posib lawrlwytho'r rhain. Nid yw data sylwadau agored yn cael eu cyhoeddi a dim ond eich sefydliad sy'n gweld y rhain.


Pam ddylwn i lenwi’r ACF?

Dim ond chi a'ch cyd-fyfyrwyr sy'n gwybod sut beth yw astudio ar eich cwrs. Dyluniwyd yr ACF i gasglu safbwyntiau myfyrwyr ar y meysydd sy'n bwysig iddyn nhw. Er enghraifft, yn 2005, roedd sgoriau 'asesu ac adborth' ar lefel genedlaethol yn gymharol isel. O ganlyniad uniongyrchol i fyfyrwyr yn rhannu eu safbwyntiau drwy'r ACF, mae prifysgolion a cholegau wedi cymryd camau i fynd i'r afael â hyn ac mae'r sgoriau yn y maes hwn wedi gwella'n sylweddol dros amser.

Bydd eich atebion ar yr ACF hefyd yn helpu i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i ddarpar fyfyrwyr am eich cwrs yn eich sefydliad. Mae'r canlyniadau ar gael i ddarpar fyfyrwyr drwy'r wefan Unistats, sy'n galluogi darpar fyfyrwyr i gymharu data am gyrsiau addysg uwch y DU.

Beth sy'n cael ei ofyn yn yr arolwg?

Cwestiynau craidd

Mae'r arolwg yn gofyn yn bennaf i israddedigion ddarparu adborth ar eu cyrsiau mewn fformat a gydnabyddir yn genedlaethol. Mae 27 o gwestiynau craidd, sy'n ymwneud â'r agweddau canlynol ar brofiad dysgu myfyrwyr:

 • Yr Addysgu ar fy Nghwrs
 • Cyfleoedd dysgu
 • Asesu ac Adborth
 • Cymorth Academaidd
 • Trefniadau a Rheoli
 • Adnoddau Dysgu
 • Y gymuned ddysgu
 • Llais y myfyriwr
 • Boddhad Cyffredino

Sylwadau testun agored

Rhoddir cyfle i chi hefyd ddarparu sylwadau cadarnhaol a negyddol am eich profiad dysgu cyfan fel myfyriwr yn eich sefydliad. Os ydych yn gwneud sylwadau, bydd y rhain eu pasio ymlaen, yn ddienw, i'ch sefydliad er mwyn eu helpu i nodi sut i wneud gwelliannau. Gall rhain hefyd gael eu defnyddio gan CCAULl neu ymchwilwyr a chanddynt drwydded/cytundeb dan gontract â CCAULl i gynnal ymchwil. Bydd deunydd a gyhoeddir yn cadw myfyrwyr yn ddienw. Noder bod y cwestiynau penagored yn ddewisol ac mae uchafswm geiriau o 4,000 o nodau.

 • Er mwyn cadw eich hun ac eraill yn ddienw, peidiwch â gwneud sylwadau:*
 • a fyddai'n galluogi eraill i'ch adnabod fel unigolyn;
 • sy'n enwi unigolion; neu
 • sy'n cyfeirio at bethau a fyddai'n galluogi eraill i adnabod unigolyn e.e. arweinydd cwrs neu bennaeth adran.

Holiadur Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr


Cwestiynau Dewisol Ychwanegol

Mae rhai sefydliadau wedi dewis gofyn cwestiynau ychwanegol i'w myfyrwyr. Os ydych yn fyfyriwr mewn sefydliad o'r fath, dim ond ar ôl ichi gwblhau'r prif holiadur ar-lein y gofynnir y cwestiynau hyn ichi. Nid yw cwblhau'r cwestiynau ychwanegol hyn yn orfodol, ac os ydych yn dewis peidio â gwneud, bydd eich atebion i brif gwestiynau'r ACF yn dal i gael eu hystyried. Dylai'r cwestiynau ychwanegol gymryd ond ychydig o funudau i'w cwblhau. Caiff eich atebion i'r cwestiynau hyn eu darparu i'ch sefydliad a'ch undeb myfyrwyr yn unig, ac ni fyddant ar gael yn gyhoeddus.

Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio

Mae hefyd yn bosibl y gofynnir i chi a hoffech gymryd rhan yn yr Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio. Sylwer bod yr arolwg hwn yn wahanol i'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Nid yw cwblhau'r arolwg byr hwn yn orfodol a gallwch wrthod y gwahoddiad i'w gwblhau. Caiff eich atebion i'r ACF eu cyflwyno o hyd p'un a ydych yn cwblhau'r Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio ai peidio.

Pam ddylwn i ateb yn onest?

Mae'r ACF yn gyfle i fyfyrwyr ddarparu adborth agored a gonest ar eu cwrs mewn ffordd ddienw. Tra bod sefydliadau yn cael eu hannog i hyrwyddo'r arolwg ac i atgoffa myfyrwyr i'w gwblhau, rhaid iddynt beidio ag annog myfyrwyr i gynnwys unrhyw beth ond am eu canfyddiadau gwirioneddol o'u profiad yn eu hatebion.

Mae arianwyr yr arolwg yn ystyried unrhyw ymgais amhriodol i ddylanwadu ar ganlyniadau'r ACF yn fater difrifol iawn. Os oes gennych unrhyw bryderon, anfonwch neges e-bost at thestudentsurvey@ipsos.com.

Pam bod yr arolwg yn gofyn mwy na 27 o gwestiynau imi?

Mae rhai sefydliadau wedi dewis gofyn rhai cwestiynau ychwanegol i'w myfyrwyr sy'n ymwneud â phynciau sy'n berthnasol i'w profiad dysgu penodol. Gofynnir y cwestiynau ychwanegol os ydych yn cwblhau'r holiadur ar-lein yn unig, a dylai'r cwestiynau ond cymryd ychydig o funudau i'w cwblhau. Byddwch yn cael dewis p'un a hoffech barhau gyda'r cwestiynau ychwanegol hyn wedi ichi gwblhau prif holiadur yr ACF ar-lein. Os ydych yn dewis peidio â chwblhau'r cwestiynau ychwanegol, bydd eich ymatebion i'r prif arolwg yn dal i gael eu hystyried.

Mae myfyrwyr sy'n astudio pynciau'r GIG yn mynd ar leoliadau ymarferol felly mae eu profiad hwy o Addysg Uwch ychydig yn wahanol. Felly, yn ychwanegol at y 27 cwestiwn craidd, gofynnir cwestiynau ychwanegol am eu lleoliad ymarferol i fyfyrwyr sy'n astudio pynciau'r GIG. Mae posib gweld Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yma.

Ar ôl i chi gwblhau'r ACF, mae hefyd yn bosibl y gofynnir i chi gymryd rhan yn yr Arolwg Bwriadau ar ôl Graddio (IAGS). Sylwer bod yr arolwg hwn yn wahanol i'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Mae'r arolwg yn gofyn i fyfyrwyr blwyddyn olaf sy'n gwneud gradd Baglor am eu cynlluniau ar ôl graddio o'u cyrsiau cyfredol ac mae'n cymryd tua thair munud i'w gwblhau. Nid yw cwblhau'r arolwg byr hwn yn orfodol a gallwch wrthod y gwahoddiad i'w gwblhau. Caiff eich atebion i'r ACF eu cyflwyno o hyd p'un a ydych yn cwblhau'r arolwg hwn ai peidio


A yw pob myfyriwr yn ateb yr un cwestiynau?

Mae'r ACF yn cynnwys 27 o gwestiynau a dau gwestiwn ymateb rhydd (gallwch weld Holiadur yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr). Gofynnir y cwestiynau hyn i'r holl fyfyrwyr. Os ydych yn astudio cwrs a gyllidir gan y GIG, gofynnir cwestiynau ichi am eich lleoliad. Efallai bydd eich prifysgol neu goleg yn dewis gofyn ychydig o gwestiynau ychwanegol hefyd, a allai fod yn benodol i'ch sefydliad.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i gwblhau'r ACF?

Dim ond ryw ddeng munud sydd ei angen i lenwi'r 27 cwestiwn craidd yn yr ACF.

Efallai bydd eich sefydliad yn ddewis cynnwys ychydig o gwestiynau ychwanegol i gwestiynau craidd yr ACF, ond gallwch ddewis peidio ag ymateb i'r rhain os yw'n well gennych.

Pwy sy'n gymwys i gwblhau'r ACF?

Mae'r ACF yn cael ei gynnal ar draws yr holl Sefydliadau Addysg Uwch a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, a'r Alban, yn ogystal â'r holl Ddarparwyr Amgen yn Lloegr, gyda dynodiad cwrs penodol i fyfyrwyr newydd. Mae Colegau Addysg Bellach yn Lloegr a Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru sydd â myfyrwyr Addysg Uwch a gyllidir yn uniongyrchol yn gymwys i gymryd rhan.

Gofynnir i'r holl fyfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau sy'n arwain at gredydau israddedig neu gymwysterau sy'n hirach nag 1 flwyddyn o astudio amser llawn neu gyfwerth â rhan-amser (megis graddau baglor, graddau sylfaen, diplomâu addysg uwch) wneud yr arolwg yn eu blwyddyn olaf.

Bydd myfyrwyr sy'n dilyn rhaglenni rhan amser hyblyg (na ellir rhagweld pryd y byddant ar eu blwyddyn olaf) yn cymryd rhan yn ystod eu pedwaredd flwyddyn. Noder y bydd myfyrwyr sydd wedi rhoi'r gorau i'w hastudiaethau yn ystod eu blwyddyn olaf yn cael eu cynnwys yn yr arolwg gan fod eu hadborth yr un mor werthfawr. Bydd myfyrwyr sy'n ail-wneud eu blwyddyn olaf ond un yn cymryd rhan yn y flwyddyn yr oedd disgwyl iddynt raddio ynddi'n wreiddiol, yn hytrach na'u blwyddyn olaf. Bydd myfyrwyr sydd wedi newid trefniadau eu cwrs, ond yr oedd disgwyl iddynt raddio yn 2017 yn wreiddiol, yn gymwys yn y flwyddyn gyfredol yn unig, yn hytrach na'u blwyddyn olaf. Ni fydd myfyrwyr a gymerodd ran eisoes yn 2016 yn cymryd rhan yn 2017.

I wirio p'un a ydych yn gymwys i gwblhau'r arolwg neu beidio, cliciwch yma.

I wirio os ydychyn gymwys ar gyfer yr ACF 2017, cliciwch yma.

Sut gallaf i gymryd rhan yn yr ACF?

Bydd Ipsos MORI yn cysylltu â'r holl fyfyrwyr cymwys drwy e-bost neu dros y ffôn.

Gofynnir ichi am wybodaeth bersonol er mwyn gwirio eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg. Rhowch yr holl wybodaeth y gofynnir amdani, oherwydd caiff eich ymatebion ond eu hystyried os yw eich gwybodaeth bersonol yn gyflawn. Os nad yw eich gwybodaeth bersonol yn gywir efallai byddwn yn ail-gysylltu â chi i ddilysu'ch ymateb.

I ddechrau, byddwn yn ceisio cysylltu â chi drwy e-bost, ac os na chawn ymateb, yna byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn. Mae'r arolwg wedi'i gysylltu â chronfa ddata fyw o fyfyrwyr cymwys, ac mae'r gronfa ddata yn cael ei diweddaru'n gyson er mwyn sicrhau nad yw myfyrwyr sydd eisoes wedi cwblhau'r ACF yn derbyn mwy o wahoddiadau. Os ydych eisoes wedi cwblhau'r arolwg ond yn derbyn gwahoddiad neu nodyn atgoffa, gall hyn fod oherwydd nad oedd y manylion a ddarparwyd gennych yn cyfateb â'r rhai a ddarparwyd gan eich sefydliad, neu oherwydd bod rhywfaint o orgyffwrdd rhwng anfon eich ymateb a phan wnaethom gysylltu â chi eto.

O le cawsoch fy manylion cyswllt, a sut caiff rhain eu storio?

Rhoddwyd manylion cyswllt myfyrwyr i Ipsos MORI gan eu sefydliad o dan awdurdod CCAULl ar ran y cyllidwyr eraill. Comisiynwyd Ipsos MORI i gynnal yr ACF a byddant yn defnyddio manylion myfyrwyr at ddibenion yr ACF yn unig. Ar ôl cwblhau'r prosiect ym mis Mai, bydd manylion pob myfyriwr yn cael eu dileu o systemau cyfrifiadur Ipsos MORI.

Mae Ipsos MORI yn aelod o'r Gymdeithas Ymchwil Marchnata bydd yr holl fanylion ac ymatebion yn cael eu trin yn gwbl unol â deddfwriaeth gwarchod data.

Darllenwch y Datganiad Preifatrwydd llawn am fwy o fanylion.

Pam ydw i wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan yn yr ACF pan nad ydw i'n fyfyriwr yn fy mlwyddyn olaf?

Mae rhai eithriadau lle mae rhai myfyrwyr nad ydynt yn eu blwyddyn olaf yn gymwys i gwblhau'r ACF. Felly, os ydy Ipsos MORI wedi cysylltu â chi i gymryd rhan yn yr arolwg, rydych yn gymwys a byddwn yn gwerthfawrogi eich adborth.

Anfonwch neges e-bost at thestudentsurvey@ipsos.com os hoffech i ni wirio a ydych yn gymwys.

Gwnes i gwblhau'r arolwg y llynedd. Pam bod angen imi ei gwblhau unwaith eto?

Os ydy Ipsos MORI wedi cysylltu â chi i gwblhau'r arolwg eleni, rydych yn gymwys a byddwn yn gwerthfawrogi eich adborth. Ystyrir yr holl fyfyrwyr y cysylltwyd â nhw eleni yn gymwys, beth bynnag oedd eu sefyllfa yn y flwyddyn flaenorol. Mae'n bosibl eich bod wedi gwneud yr arolwg y llynedd oherwydd gwall, neu roeddech wedi gwneud yr arolwg mewn perthynas â chwrs arall. Cliciwch yma i fynd i'r arolwg.

Rwyf wedi ceisio cwblhau'r arolwg ar-lein, ond nid yw'n cydnabod fy mod yn gymwys.

Os na allwch ddefnyddio'r arolwg, byddem yn eich cynghori i wirio'r wybodaeth ddilysu ar roddwyd gennych. Gwiriwch hefyd eich bod yn gymwys i gwblhau'r arolwg, gan ddefnyddio'r meini prawf cymhwysedd yn ein Cwestiynau ac Atebion yma, neu drwy ddefnyddio'r offeryn gwirio cymhwysedd yma. Gallwch gysylltu â ni hefyd drwy: thestudentsurvey@ipsos.com.

Pam ydw i wedi derbyn nodyn atgoffa i gwblhau'r ACF pan rydw i eisoes wedi cwblhau'r arolwg?

Os ydych wedi derbyn nodyn atgoffa oddi wrth Ipsos MORI wedi ichi gwblhau'r arolwg, mae tri rheswm posibl dros hyn:

 • Nid ydym wedi derbyn eich arolwg gorffenedig. Mae'n bosibl nad ydych wedi cwblhau eich ymateb yn llawn a'i gyflwyno. Os felly, gofynnwn ichi gwblhau'r arolwg yn llawn unwaith eto.
 • Nid oedd eich manylion yn cyfateb â'r manylion yn ein cronfa ddata (sy'n cynnwys yr holl fyfyrwyr sy'n gymwys i gymryd rhan) er mwyn dilysu eich ymateb. Mae'n rhaid inni fod yn sicr mai chi a anfonodd yr ymateb rydym wedi ei dderbyn er mwyn ei ddilysu. Cwblhewch yr arolwg eto a rhowch wybodaeth adnabod gywir er mwyn inni allu dilysu eich ymateb.
 • Roedd y cyfnod rhwng cyflwyno eich ymateb a diweddaru ein cronfa ddata yn gorgyffwrdd. Rydym yn diweddaru ein cronfa ddata yn ddyddiol drwy gydol cyfnod yr arolwg er mwyn lleihau'r siawns o hyn yn digwydd, ond gall hyn ddigwydd i rai ymatebwyr. Cysylltwch â thestudentsurvey@ipsos.com i weld a ydym wedi cofnodi eich ymateb gorffenedig.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r ACF ac mae'ch ymateb wedi cael ei ddilysu, ni ddylech dderbyn rhagor o ohebiaeth oddi wrth Ipsos MORI.

Noder gallwch hefyd dderbyn nodyn atgoffa oddi wrth eich sefydliad, yn ogystal â nodiadau atgoffa oddi wrth Ipsos MORI. Mae hyn oherwydd nad ydynt yn derbyn manylion y rhai sydd wedi cwblhau'r arolwg ac felly nid oes modd iddynt dargedu eu negeseuon e-bost i'r myfyrwyr nad ydynt wedi ymateb yn unig. Nid ydym yn darparu'r wybodaeth hon i sefydliadau er mwyn helpu i gadw myfyrwyr yn ddienw.

Os ydych yn parhau i dderbyn nodiadau atgoffa ac rydych o'r farn bod yna wall, cysylltwch ag Ipsos MORI drwy thestudentsurvey@ipsos.com.

A fydd fy ymatebion yn cael eu cadw'n gyfrinachol?

Bydd eich ymatebion i'r arolwg yn cael eu cadw'n gwbl gyfrinachol, ac mae'r holl ymatebion yn ddienw erbyn iddynt fod ar gael i sefydliadau. Cedwir yr holl ymatebion yn gyfrinachol ac eithrio amgylchiadau arbennig lle mae tystiolaeth bod yr ymatebydd neu eraill mewn perygl o niwed.

Ipsos MORI yw un o'r cwmnïau ymchwil mwyaf a mwyaf adnabyddus yn y DU ac yn rhan allweddol o Ipsos, cwmni ymchwil blaenllaw ledled y byd. Mae'r holl ymchwil a gynhelir gennym yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data. Cael mwy o wybodaeth am ein gwaith.

Beth os nad ydw i am gwblhau'r ACF?

Mae cymryd rhan yn yr ACF yn wirfoddol felly os nad ydych am gymryd rhan am ryw reswm, gallwch optio allan o'r arolwg.

Ar unrhyw adeg y mae Ipsos MORI yn cysylltu â chi yn uniongyrchol gallwch ymateb a dweud nad ydych am gymryd rhan. Yna, ni fydd Ipsos MORI yn cysylltu â chi eto. Fodd bynnag, rhaid i chi optio allan os nad ydych am gymryd rhan - nid yw peidio ag ymateb i'r e-bost neu'r cyfweliad dros y ffôn yn golygu optio allan. Os oes dull cysylltu sy'n well gennych, gallwch ddewis optio allan o gamau penodol o'r arolwg (e.e. yr arolwg ar-lein) drwy glicio yma, neu gallwch optio allan o bob cam drwy glicio yma.

Mae'n rhaid inni fod yn sicr o hunaniaeth y myfyriwr sy'n optio allan. Rydym yn gofyn, felly, am yr un wybodaeth adnabod a roddir gan y rhai sy'n ymateb i'r arolwg.

Oes modd imi newid neu dynnu fy atebion i'r arolwg yn ôl?

Rydym yn derbyn sylwadau ychwanegol i'r cwestiynau agored. Os hoffech wneud unrhyw sylwadau ychwanegol cysylltwch â ni drwy thestudentsurvey@ipsos.com. Noder er mwyn atodi sylwadau ychwanegol i'r ymatebion a gyflwynwyd gennych i'r arolwg byddwn yn gofyn am wybodaeth ddilysu gennych.

Mae gan yr ymatebwyr hawl i ofyn i'r cofnod ymchwil gael ei ddileu'n gyfan gwbl neu'n rhannol. Dylid gwneud unrhyw gais i newid ymatebion erbyn 30 Ebrill 2017. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar thestudentsurvey@ipsos.com.

Sut gallaf fod yn siŵr y bydd camau'n cael eu cymryd i weithredu yn sgil y pryderon a fynegwyd gennyf yn yr holiadur?

Mae'r ACF yn astudiaeth feintiol a dadansoddir y canlyniadau yn yr haf, ar lefel gyfanredol. Nid ymdrin â phryderon ymatebwyr ar lefel bersonol, unigol, yw pwrpas y data. Os oes gan fyfyrwyr bryderon am iechyd a lles eu hunain neu eraill, dylid codi'r materion hyn gyda'u gwasanaethau lles gan mai dyma'r ffordd gyflymaf o gael ymateb.

Sut bydd data'r ACF yn cael eu defnyddio yn y TEF Blwyddyn Dau?

I gael mwy o wybodaeth am sut bydd data'r ACF yn cael eu defnyddio yn TEF blwyddyn dau, neu cliciwch yma.


Pwy ddylwn i gysylltu â nhw os oes gen i ymholiad?

Os oes gennych gwestiwn am yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr nad yw wedi cael ei ateb ar y wefan hon, mae croeso ichi anfon neges e-bost drwy thestudentsurvey@ipsos.com, neu cliciwch yma.

infographic infographic